Ordlista

Adhesion

Vidhäftning inom tandvård avser processen att binda tandmaterial till tandstrukturer. Det är grunden för procedurer som fyllningar, kronor och faner, vilket säkerställer att restaureringarna stannar på plats och fungerar som naturliga tänder, avgörande för långsiktig tandhälsa.

Vad är adhesion?

Adhesion inom tandvård syftar på processen där tandmaterial, såsom fyllningar, kronor och broar, fäster vid tändernas yta. Detta sker genom användning av olika adhesiva tekniker och material som skapar en stark bindning mellan tandytan och det dentala materialet.

Orsaker till adhesion

 1. Kemiska bindningar:
  • Kovalenta bindningar: Atomer delar elektroner och skapar en stark bindning mellan tandytan och fyllningsmaterialet.
  • Vätebindningar: En svagare bindning där väteatomer är delade mellan elektronegativa atomer på tandytan och adhesiva material.
 2. Mekaniska krafter:
  • Mikroskopiska interlock: Tandens mikroskopiska struktur skapar mekaniska låsningar med fyllningsmaterialet, vilket förbättrar adhesionen.
  • Etsteknik: En teknik där tandytan etsas för att skapa små gropar och ojämnheter som adhesiva material kan fästa i.
 3. Fysikaliska krafter:
  • Elektrostatisk attraktion: Attraktionen mellan laddade ytor på tanden och det adhesiva materialet kan bidra till bindningen.

Betydelse av adhesion i tandvård

 1. Restaurativ tandvård:
  • Fyllningar: God adhesion säkerställer att fyllningar sitter fast ordentligt och förhindrar mikroinfiltration som kan leda till karies.
  • Kronor och broar: För att dessa restaureringar ska fungera effektivt och långsiktigt, krävs stark adhesion mellan tanden och den konstgjorda kronan eller bron.
 2. Ortodonti:
  • Tandställningar: Brackets och andra ortodontiska apparater måste fästa ordentligt vid tandytan för att kunna justera tandpositionerna effektivt.
 3. Estetisk Tandvård:
  • Veneers och bonding: Dessa kosmetiska behandlingar kräver stark adhesion för att ge ett naturligt utseende och hållbarhet.

Exempel på adhesiva material och tekniker

 1. Bonding-agenter:
  • Dentinbonding: Används för att binda fyllningsmaterial till tandens dentin. En kombination av etsteknik och bonding-agenter används för att skapa en stark bindning.
  • Emaljbonding: Adhesiva system som binder till emalj genom mikroretentionsmönster skapade av etsteknik.
 2. Kompositharts:
  • Ett vanligt fyllningsmaterial som fäster till tanden genom användning av adhesiva tekniker och ljushärdning.
 3. Glasjonomercement:
  • Används för fyllningar och som ett adhesivt material för att fästa kronor. Det binder kemiskt till tandytan och frigör fluor, vilket kan bidra till kariesförebyggande.

Faktorer som påverkar adhesion

 1. Ytförberedelse:
  • Korrekt rengöring och etsning av tandytan är avgörande för optimal adhesion. Ytan måste vara fri från saliv, blod och andra föroreningar.
 2. Materialets egenskaper:
  • Egenskaperna hos de adhesiva materialen, såsom viskositet, härdningstid och bindningsstyrka, påverkar den slutliga adhesionen.
 3. Teknik och tillämpning:
  • Tandläkarens teknik vid applicering av adhesiva material är kritisk. Tid, tryck och rätt användning av ljushärdning påverkar adhesionens effektivitet.

Sammanfattning

Adhesion inom tandvård är en kritisk process som möjliggör effektiv och långvarig fästning av dentala material till tänderna. Genom att förstå och optimera adhesiva tekniker och material kan tandvården förbättra resultatet för restaurativa, ortodontiska och estetiska behandlingar. Korrekt ytförberedelse, användning av lämpliga adhesiva system och noggrann tillämpning är avgörande för att säkerställa stark och hållbar adhesion.